Opis flag zbiorów danych

Flagi są elementem wskazującym na rodzaj i autora operacji przeprowadzanych na danych.

Pierwsze trzy litery określają rodzaj dokonywanej operacji na zbiorze i wskazują na:

 • LOG - przeprowadzenie kontroli logicznej zbioru danych,
 • FIL - przeprowadzenie kontroli poprawności zastosowania się do instrukcji filtrujących,
 • REC - obecność w zbiorze zmiennych wtórnych,
 • UDC - sprawdzenie zbioru na okoliczność występowania nieudokumentowanych kodów,
 • STD - standaryzację kodów specjalnych zgodnie z zaleceniami archiwum,
 • STR - występowanie w zbiorze zmiennych tekstowych,
 • CDB - załączenie dokumentacji w postaci książki kodów (codebook),
 • FRE - załączenie rozkładów brzegowych,
 • DSC - załączenie statystyk opisowych,
 • ASC - załączenie zbioru danych w postaci pliku ASCII,
 • DDS - załączenie słownika definiującego dane (data definition statements),
 • MIS - załączenie procedury definiującej wartości wyłączane z analizy (missing values").

Litera P bądź A występująca po kropce przy każdej z flag wskazuje autora danej operacji.

 • P - gdy dana operacja wykonana jest na zbiorze przez producenta zbioru,
 • A -gdy dana operacja wykonana jest na zbiorze przez Archiwum.