ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

Opinie i oczekiwania wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności

IDP0096
Title of the StudyOpinie i oczekiwania wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności
Full name of the institution depositing the dataInstytut Badań Edukacyjnych
Principal InvestigatorKrzysztof Bulkowski, Michał Federowicz, Dominika Walczak
Contact person
Data collection languagePL
Documentation languagePL
Flags

The purpose of the study

Celem badania było poznanie opinii i oczekiwań młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności.

Badanie składało się z dwóch komponentów jakościowych oraz dwóch badań ilościowych. W BIBA udostępniamy komponenty ilościowe: dane z dwóch (niezależnych) badań sondażowych przeprowadzonych techniką CASI obejmujących, odpowiednio, osiemnastolatków oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym. Metodologię badania przedstawiono w raporcie: Bulkowski i in. (2015). Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności.


Main topics of the study

rozwój psychoseksualny, wychowanie, edukacja seksualna, rodzice

Unit of Analysis

respondent

Sample design

Type of the sample applied in the Study

Dwie dwustopniowe warstwowane próby losowane z PESEL.

Próba zastosowana w komponencie „młodzi dorośli” jest dwustopniową reprezentatywną losową próbą osób urodzonych pomiędzy 1 listopada 1995 roku a 31 października 1996 roku (w momencie rozpoczęcia badania mających ukończone 18 lat) dobieraną z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Liczebność dobranej próby wynosiła 2400 osób.

Próba zastosowana w komponencie „rodzice dzieci w wieku 6-17 lat” jest dwustopniową reprezentatywną losową próbą osób urodzonych w latach 1997-2008 dobieraną z operatu PESEL. Liczebność dobranej próby wynosiła 4800 osób.

Dobór jednostek terytorialnych

Procedura doboru jednostek terytorialnych w obu komponentach była jednakowa, lecz samo losowanie odbywało się niezależnie dla każdego

z komponentów. Każda z wyróżnionych jednostek terytorialnych należała do jednej z czterech kategorii: gminy miejskie, gminy wiejskie, obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich oraz obszary miejskie w gminach miejsko-wiejskich. Wszystkie polskie gminy zostały sklasyfikowane w 18 warstwach wyróżnionych ze względu na:

A. kategorię miejscowości:

• wieś

• miasto do 100 tys. mieszkańców

• miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

B. makroregiony według Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) – poziom 1:

• region centralny

• region południowy

• region wschodni

• region północno-zachodni

• region południowo-zachodni

• region północny.

Wielkości poszczególnych warstw populacji młodych dorosłych zostały określone na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców w wieku 18 lat, a wielkości populacji dzieci w wieku 6-17 lat na podstawie danych o liczbie mieszkańców w tymże wieku. Dla obu komponentów wylosowano niezależnie po 600 gmin w sposób zwrotny. W komponencie „młodzi dorośli” gminy były losowane z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do liczby mieszkańców w wieku 18 lat, a w komponencie „rodzice dzieci w wieku 6-17 lat” gminy losowane były z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do liczby mieszkańców w wieku 6-17 lat.

Dobór mieszkańców jednostek terytorialnych

W komponencie „młodzi dorośli” w każdej z sześciuset wylosowanych jednostek terytorialnych na podstawie operatu PESEL przeprowadzone zostało w sposób prosty, bezzwrotny, z jednakowymi prawdopodobieństwami losowanie 4 mieszkańców urodzonych pomiędzy 1 listopada 1995 roku a 31 października 1996 roku, (w momencie rozpoczęcia badania mających ukończone 18 lat). Liczebność dobranej próby w komponencie „młodzi dorośli” wynosiła 2400.

W komponencie „rodzice dzieci w wieku 6-17 lat” w każdej z sześciuset wylosowanych jednostek terytorialnych na podstawie operatu PESEL przeprowadzone zostało w sposób prosty, bezzwrotny, z jednakowymi prawdopodobieństwami losowanie 8 mieszkańców urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1997 roku a 31 grudnia 2008 roku. W tym komponencie zastosowano dodatkowe, niezależne od innych założeń, kryterium losowania. Polegało ono na zachowaniu równolicznych warstw wyróżnionych ze względu na rok urodzenia dziecka. W każdej z warstw znalazło się 400 osób. Liczebność wylosowanej próby w komponencie „rodzice dzieci w wieku 6-17 lat” wynosiła 4800.


Geographic coverage of the sample

Polska
Lower age cut-off for the sample
Upper age cut-off for the samplebrak

Data collection methods were used for the study

Other
CASI (Computer Assisted Self Interview)

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses
sucessfully completed

Details

Komponent „młodzi dorośli”
Próba założona: 2400
Próba zrealizowana: 2013
Komponent „rodzice dzieci w wieku 6-17 lat”
Próba założona: 4800
Próba zrealizowana: 2526

Substitution or replacement of respondents

not permitted

Post-stratification weight

available

Factors considered at construction of the post-stratified weighting factor

Weighting or post-stratification strategy used

W obu zbiorach znajduje się zmienna 'waga', która jest wagą analityczną, uwzględniającą prawdopodobieństwa wylosowania jednostek wynikające ze schematu losowania oraz różnice w poziomie realizacji badania w poszczególnych warstwach.

Description of sample design

no information

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date--2015
End date--2015

Inny termin

Komponent „młodzi dorośli”
od: 23.02.2015
do: 13.03.2015
Komponent „rodzice dzieci w wieku 6-17 lat”
od: 23.01.2015
do: 10.03.2015

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted


Other information about the study

Pattern for data quotation

Instytut Badań Edukacyjnych, “Opinie i oczekiwania wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności, Warszawa 2015.

Generally accessible publications that refer to this data

http://produkty.ibe.edu.pl/docs/raporty/IBE-raport-EKD-2.pdf

Data distribution

Data use restrictions

no restrictions

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]