ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

Zdrowie, nierówności, dezintegracja społeczna (Mieszkańcy Warszawy 2003)

IDP0095
Title of the StudyZdrowie, nierówności, dezintegracja społeczna (Mieszkańcy Warszawy 2003)
Full name of the institution depositing the dataInstytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
Principal InvestigatorPaweł Sztabiński
Contact personPaweł Sztabiński
Data collection languagePL
Documentation languagePL
Flags

The purpose of the study

Badanie „Mieszkańcy Warszawy 2003” było realizowane w ramach międzykrajowego projektu „Zdrowie – Nierówności – Dezintegracja społeczna”. Celem projektu było zbadanie wzajemnych związków między wymienionymi zjawiskami. W projekcie uczestniczyły następujące kraje: Francja, Polska, Stany Zjednoczone, Madagaskar, Brazylia, Wybrzeże Kości Słoniowej. Koordynatorem projektu był Narodowy Instytut Demografii w Paryżu. W każdym z uczestniczących krajów badanie zostało przeprowadzone w największym mieście: Paryżu, Warszawie, Nowym Jorku, Antananarivo, San Paulo, Abidżanie. Dla Polski szczególnie ważne było porównanie wyników z Paryżem, gdyż możemy spodziewać się w najbliższych latach wystąpienia wielu zjawisk, które były wówczas charakterystyczne dla metropolii europejskich.

Main topics of the study

Zdrowie, nierówności, dezintegracja społeczna.

Unit of Analysis

respondent

Sample design

Type of the sample applied in the Study

Próba imienna warstwowa, w obrębie dzielnic prosta próba losowa. W badaniu „Mieszkańcy Warszawy 2003” przyjęto schemat realizacji próby do wyczerpania. Polega on na tym, że cała wylosowana próba zostaje skierowana do realizacji w terenie, zaś ostateczny wynik badania obejmuje tę część wylosowanych osób, z którymi udało się przeprowadzić wywiady. Jednym z wymogów badania było zrealizowanie przynajmniej 2.000 wywiadów. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń zebranych podczas prowadzenia badań w Warszawie przyjęto, że współczynnik realizowalności (response rate) obliczony względem próby wylosowanej nie powinien być niższy niż 50%. Na tej pod-stawie określono wielkość próby losowanej na poziomie 4000 osób. Przed wylosowaniem próby dokonano jej warstwowania ze względu na dziel- nice. W tym celu obliczono wielkości prób w poszczególnych dzielnicach w sposób proporcjonalny do udziału liczby mieszkańców tych dzielnic w populacji mieszkańców Warszawy. Następnie próby o tych wielkościach wylosowano w sposób niezależny odrębnie w każdej z dzielnic. Próby w obrębie dzielnic losowane były z populacji mieszkańców tych dzielnic urodzonych 1 października 1985 lub wcześniej, to znaczy mających ukończone 18 lat w terminie realizacji badania, rozpoczynającym się w październiku 2003. W każdej dzielnicy próba losowana była według schematu prostej próby losowej bez zwracania (simple random sample). Jako operat zastosowano rejestr PESEL, który należy uznać za najbardziej aktualne źródło danych na temat mieszkańców Warszawy.

Geographic coverage of the sample

Zbiorowość osób mieszkających na stałe w administracyjnych granicach Miasta Stołecznego Warszawy.
Lower age cut-off for the sample18
Upper age cut-off for the samplebrak

Data collection methods were used for the study

"face-to-face" interview

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses4000
sucessfully completed2013

Substitution or replacement of respondents

not permitted

Post-stratification weight

available

Factors considered at construction of the post-stratified weighting factor

18 dzielnic x 12 grup wiekowych x 2 płcie

Weighting or post-stratification strategy used

Ze względu na fakt istnienia pewnych różnic w realizowalności badania w poszczególnych dzielnicach Warszawy, a także nieco niższą realizowalność w niektórych kategoriach płci i wieku – do zbioru danych dołączona została waga stratyfikacyjna próby. Zaproponowana waga pozwala podczas prowadzenia analiz abstrahować od różnic wynikających z mniejszego udziału niektórych kategorii demograficznych i społecznych w zbiorze zbadanych osób. Efektem posłużenia się wagą jest uzyskanie podczas obliczeń dokładnych wielkości populacyjnych przyjętych podczas doboru próby. Waga uwzględnia wielkości populacji w poszczególnych dzielnicach Warszawy oraz wielkości 5-letnich kohort wiekowych osobno dla mężczyzn i kobiet. Ze względu na znaczną szczegółowość tabeli krzyżowej uwzględnionych kryteriów (18 dzielnic x 12 grup wiekowych x 2 płcie) liczebność próby zrealizowanej nie była wystarczająca do otrzymania wszystkich celek niezerowych. Z tego też powodu pod-czas konstrukcji wagi posłużono się metodą iteracyjną, znaną jako rim weighting. Jako dokładne przyjęto dwa marginesy (przekroje) rozkładu łącznego:dzielnica x płeć płeć x kategoria wieku Oznacza to w szczególności, że marginesy każdej z tych cech z osobna są również oszacowane dokładnie. Waga została dołączona do zbioru w postaci dwóch osobnych zmiennych. Zmienna o nazwie POPUL pozwala uzyskać liczebności populacyjne (liczbę mieszkańców Warszawy w poszczególnych podkategoriach). Natomiast zmienna SAMPLE pozwala zrelatywizować szacowane wielkości do liczebności próby zrealizowanej (2013 przypadków). Ułatwia to określenie właściwej podstawy w przypadku posługiwania się testami statystycznymi. Wartości obu wag są rzecz jasna proporcjonalne wobec siebie, przez co wybór dowolnej z nich nie zmienia sensu uzyskiwanych wyników.

Description of sample design

Attached to deposited documentation

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date1-10-2003
End date1-4-2004

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted


Other information about the study

Pattern for data quotation

P. Sztabiński, Zdrowie, nierówności, dezintegracja społeczna (Mieszkańcy Warszawy 2003), IFiS PAN, Warszawa 2003.

Data distribution

Data use restrictions

no restrictions

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]