ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku

IDP0093
Title of the StudyZoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku
Full name of the institution depositing the dataTowarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Principal InvestigatorŁucja Krzyżanowska
Contact personŁukasz Ostrowski
Data collection languagePL
Documentation languagePL
Flags

The purpose of the study

Badanie „ZOOM na Uniwersytety Trzeciego Wieku” zostało zrealizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Obserwatorium Kultury” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy naukowej z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Celem badania było bliższe przyjrzenie się Uniwersytetom Trzeciego Wieku, poznanie i pokazanie ich różnorodności oraz potencjału – dokonanie kompleksowej diagnozy środowiska UTW. W ramach badania do wszystkich UTW w Polsce rozesłana została ankieta internetowa, zrealizowano również studia przypadków w 12 celowo wybranych uniwersytetach, przeprowadzona została analiza wizerunku UTW w prasie oraz analiza semiotyczna wydawnictw przygotowywanych przez UTW. Celem badania ankietowego było zebranie podstawowych informacji statystycznych na temat środowiska UTW w Polsce.

Main topics of the study

W ramach badania ankietowego zbierane były informacje dotyczące następujących problemów:
• Rok powstania UTW, forma prawna, wielkość miejscowości, województwo.
• Liczba słuchaczy i ich charakterystyka demograficzna, kryteria rekrutacji słuchaczy.
• Liczba i tematyka prowadzonych wykładów, terminy wykładów, wykładowcy.
• Liczba i tematyka prowadzonych zajęć, terminy zajęć, prowadzący.
• Imprezy i wydarzenia organizowane przez UTW, ich rodzaj i liczba.
• Wolontariat i praca społeczna w ramach UTW, obszary działalności, liczba zaangażowanych osób.
• Rzecznictwo UTW, w tym udział w konsultacjach społecznych.
• Praca społeczna na rzecz UTW.
• Sposób tworzenia programu UTW.
• Sytuacja finansowa UTW, źródła finansowania i potrzeby finansowe.
• Opłaty za wykłady, zajęcia i inne elementy oferty UTW.
• Zatrudnienie w UTW.
• Formy zarządzania UTW.
• Współpraca z instytucjami i organizacjami.
• Formy promocji UTW.
• Deklarowane cele UTW.
• Plany i bariery działalności

Unit of Analysis

Uniwersytet trzeciego wieku

Sample design

Type of the sample applied in the Study

Badanie miało charakter całkowity (wyczerpujący). Do udziału w badaniu zostały zaproszone wszystkie uniwersytety trzeciego wieku w Polsce. Pełna lista uniwersytetów trzeciego wieku została opracowana na podstawie informacji uzyskanych z Ogólnopolskiego Porozumienia UTW i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW oraz na podstawie informacji własnych Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Utworzona w ten sposób baza została poddana weryfikacji: sprawdzono aktualność danych i uzupełniono brakujące informacje. Ostatecznie na liście znalazło się 380 UTW. Jest możliwe, że przy tworzeniu listy pominięto niektóre UTW – zwłaszcza te bardzo małe, niezrzeszone i niedysponujące stroną internetową. Jednak zgodnie z naszą wiedzą stworzona baza obejmowała niemal wszystkie UTW działające w 2012 roku.

Geographic coverage of the sample

Cała Polska
Lower age cut-off for the sample
Upper age cut-off for the samplebrak

Data collection methods were used for the study

Other
Uniwersytety trzeciego wieku otrzymały zaproszenie do udziału w badaniu tradycyjną pocztą, w liście znajdowała się także informacja o samym badaniu. Kolejnym krokiem było wysłanie mailowych zaproszeń do wypełnienia ankiety internetowej (CAWI). Każdy UTW otrzymał unikalny token, co pozwoliło na bieżąco monitorować stopień realizacji badania. Do uniwersytetów, które nie odpowiadały na ankietę wysyłano maile przypominające o badaniu a następnie dzwoniono. Dzięki kontaktowi telefonicznemu udało się istotnie podnieść poziom realizacji wywiadów. Ostatecznie ankietę wypełniły 282 UTW – zrealizowano 74% z założonej liczby wywiadów. Okazało się, że 8 UTW znajdujących się na liście już nie istnieje lub zawiesiło działalność. Z 40 UTW pomimo prób nie udało się nam skontaktować. Z 47 UTW skontaktowaliśmy się, ale nie udało się nam przekonać ich do wzięcia udziału w badaniu.

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses380
sucessfully completed282

Substitution or replacement of respondents

not permitted

Post-stratification weight

not available

Known limitations (biases) of the achieved sample. For example: differential coverage of particular groups, either because of sample design or response differences.

Interpretując wyniki badania, należy wziąć pod uwagę, że ankietę rzadziej wypełniały uniwersytety działające na wsi – według pełnej listy było ich 11%, w zrealizowanej próbie tylko 4%.

Description of sample design

Attached to deposited documentation

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date20-5-2012
End date28-10-2012

Interviewers required to

make a certain number of calls/visits in different times of the same day

Minimum number of contact attempts

3

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted

NoAnkieta była wypełniana samodzielnie przez UTW.

Other information about the study

Pattern for data quotation

Zbiór danych z badania „Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2012.

Generally accessible publications that refer to this data

Gołdys Aleksandra, Krzyżanowska Łucja, Ostrowski Łukasz, Stec Monika (2012). Zoom na uniwersytety trzeciego wieku – raport z badania, Warszawa: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę.

Data distribution

Data use restrictions

Dane ogólnodostępne

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]