ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2005

IDP0033
Title of the StudyPolskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2005
Full name of the institution depositing the dataInstytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Principal InvestigatorRadosław Markowski
Contact personPaweł Grzelak
Data collection languagePL
Documentation languagePL
Flags

The purpose of the study

Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) to pionierska w Polsce inicjatywa, majšca na celu rzetelnš rejestrację i analizę najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju - wyborów parlamentarnych. Stanowi odpowiednik prowadzonych w większoœci starych demokracji, przy okazji ogólnokrajowych wyborów, badań empirycznych stanowišcych swoisty kanon w dziedzinie socjologii polityki i nauk o polityce. Poprzez swš powtarzalnoœć oraz znacznš liczebnoœć próby jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć badawczych w tej dziedzinie w kraju. Pozwala na analizy "historyczne", analiz trendów i dynamiki postaw oraz œwiadomoœci politycznej współczesnych Polaków.

Wyniki PGSW s porównywalne międzynarodowo. Narzędzie badawcze zastosowane w PGSW zawiera między innymi moduł CSES (Comparative Study of Electoral Systems) - porównawczego projektu badawczego, zainicjowanego przez ICORE, obecnie obejmujšcego swoim zasięgiem około 50 systemów politycznych państw ze wszystkich kontynentów.


Main topics of the study


Unit of Analysis

respondent

Sample design

Type of the sample applied in the Study

I FALA

Zamówienie dotyczyło realizacji próby o nietypowej dla CBOS wielkoœci minimum 2100 osób. Ponieważ typowa liczebnoœć zrealizowanej przez CBOS próby losowej wynosi ok. 1000 respondentów, a w trudniejszych badaniach spada nawet nieznacznie poniżej tego poziomu, konieczne było albo kosztowne zamówienie specjalnej próby losowej z systemu PESEL, co ze względu na dodatkowe koszty i długi czas realizacji zamówienia było niemożliwe, albo zużytkowanie dwóch standardowych prób losowych, będšcych w dyspozycji CBOS, i przyjęcie możliwej do merytorycznego zaakceptowania metody uzupełnienia tak uzyskanej próby docelowej. Bioršc pod uwagę wielkoœć i stopień trudnoœci ankiety, przyjęto założenie, że realizacja badania na skumulowanych dwóch standardowych próbach losowych zaowocuje wielkoœciš uzyskanej zbiorowoœci zbadanych osób w granicach od 1800 do 2000 respondentów. Ponieważ zamówiona wielkoœć próby traktowana była jako absolutne minimum, a w zamówieniu nie ustalono natomiast jej górnej granicy, skonstruowano schemat próby kwotowej o wielkoœci 400 osób, najmniejszej, jaka gwarantowała właœciwš strukturę społeczno-demograficznš w podziale na województwa.

Konstrukcja prób losowych

Dwie skumulowane próby losowe uzyskano ze zbiorów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoœci PESEL. Zastosowano następujšcy schemat warstwowania i losowania w warstwach, identyczny dla obu prób:

a) W każdym z 16 województw administracyjnego podziału Polski miejscowoœci podzielone zostały na trzy klasy: 1) miasto wojewódzkie, 2) pozostałe miasta na terenie województwa; 3) wieœ.

b) W województwach o dużej liczbie ludnoœci klasa „pozostałe miasta na terenie województwa” dodatkowo podzielona została w zależnoœci od wielkoœci miasta na 2-6 kategorii miast. W województwach mazowieckim i œlšskim, ze względu na ich wielkoœć i zróżnicowanie, wprowadzono również podział na dwie warstwy w klasie „wieœ”.

W efekcie uzyskano podział Polski na 65 warstw uwzględniajšcych podział administracyjny kraju oraz typ i wielkoœć miejscowoœci w danym województwie.

c) Założonš liczebnoœć dwóch prób podzielono na okreœlone wyżej warstwy, proporcjonalnie do liczby ludnoœci w warstwie.

d) Dobór prób przeprowadzano etapami. W pierwszym etapie wylosowano w CBOS miasta i gminy wiejskie w każdej z warstw. W następnym etapie, w PESEL, wybrano małe obszary wylosowanych uprzednio miast i gmin wiejskich (w przypadku miast małe obszary stanowiš jedna lub kilka sšsiednich ulic, zaœ w przypadku gmin wiejskich jest to obszar wsi lub w kilka sšsiednich przysiółków). Osoby do badania losowane były w PESEL z tak wyznaczonych obszarów.

Z jednej warstwy wybierane były minimum 2 obszary. Z każdego wybranego obszaru wylosowanych zostało do badania szeœć osób dorosłych, z różnych mieszkań i gospodarstw domowych. Ankieterzy mieli więc wylosowane wišzki respondentów o liczebnoœci 6 osób każda.

Konstrukcja próby kwotowej

Próbę kwotowš okreœlono na podstawie wyników ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego. Zagwarantowano identycznoœć struktury próby ze strukturš całej populacji Polski w wieku powyżej 18 lat ze względu na następujšce cechy:

a) Łšcznie: charakter miejscowoœci, płeć i wiek

b) Dodatkowym kryterium doboru do próby, niezależnym od powyższego podziału na kategorie demograficzne, było wykształcenie w następujšcym podziale:

- wyższe,

- œrednie (łšcznie z pomaturalnym i wyższym nieukończonym),

- zasadnicze zawodowe i podstawowe (łšcznie z niepełnym œrednim i niepełnym podstawowym).

Tak skonstruowana próba została podzielona na województwa proporcjonalnie do liczby ich ludnoœci w poszczególnych kategoriach miejscowoœci. Ostateczna wielkoœć próby wyniosła 402 osoby.

II FALA

Próbę do badania stanowiły karty realizacji tych respondentów, którzy w pierwszym badaniu (paŸdziernik 2005 r.) wyrazili zgodę na udział w kolejnym pomiarze. Zgodę na powtórny udział w badaniu wyraziły 1852 osoby. Założono, że z tej liczby osób, należy zrealizować 1200 wywiadów, co stanowiło 65% respondentów, którzy takš zgodę wyrazili. Dla każdego z 24 koordynatorów z terenu całego kraju wyznaczono okreœlonš liczbę wywiadów do zrealizowania, proporcjonalnie do liczby wywiadów zrealizowanych w pierwszym pomiarze.

Wymogiem było przeprowadzenie przynajmniej jednego wywiadu z każdego rejonu statystycznego wylosowanego w badaniu poprzednim. Dodatkowym zaleceniem, nie zawsze możliwym do wykonania, było wysłanie do respondentów innych ankieterów niż ci, którzy realizowali pierwsze badanie.

Ogółem, w drugim pomiarze, zrealizowano 1201 wywiadów.


Geographic coverage of the sample

cała Polska
Lower age cut-off for the sample18
Upper age cut-off for the samplebrak

Data collection methods were used for the study

"face-to-face" interview

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses
sucessfully completed

Substitution or replacement of respondents

not permitted

Post-stratification weight

available

Factors considered at construction of the post-stratified weighting factor

• zróżnicowanie wskaŸnika realizacji próby w klasach miejscowoœci

• ważenie do danych GUS dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, województwo)

Weighting or post-stratification strategy used

Zrealizowano równo 2000 wywiadów z respondentami wylosowanymi do prób PESEL oraz wszystkie 402 wywiady na próbie kwotowej.

Po realizacji badania zastosowano ważenie wyników, specjalnie do tego celu opracowanym programem, który uwzględnia:

• zróżnicowanie wskaŸnika realizacji próby w klasach miejscowoœci

• ważenie do danych GUS dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, województwo)

Dodatkowe, szczegółowe informacje zawiera dokumentacja dołšczona do badania.


Description of sample design

Attached to deposited documentation

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date27-9-2005
End date30-12-2005

Inny termin

Pierwszš falę badania zrealizowano w dniach 27.09.2005-08.10.2005. Drugš falę badania zrealizowano w dniach 12.12.2005-30.12.2005


Interviewers required to

make a certain number of calls/visits in different times of the same day
make a certain number of calls/visits on different days

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted


Other information about the study

Pattern for data quotation


Data distribution

Data use restrictions

no restrictions

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]