ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

Struktura społeczna mieszkańców Łodzi - 1987 r.

IDP0025
Title of the StudyStruktura społeczna mieszkańców Łodzi - 1987 r.
Full name of the institution depositing the dataZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Principal InvestigatorKazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka,
Contact personMaciej D. Kryszczuk
Data collection languagePL
Documentation languagePL
FlagsLOG.P FIL.P UDC.P STD.P CDB.P FRE.P DSC.P

The purpose of the study

Niniejsze badanie jest piątym z kolei projektem przeprowadzonym w ramach cyklu badań kwestionariuszowych nad strukturą społeczną mieszkańców Łodzi. Podjęta w nim problematyka, podobnie jak w poprzednich badaniach (z lat 1965, 1967, 1976 i 1980), związana jest przede wszystkim z analizą różnych wymiarów obiektywnego zróżnicowania społeczno-zawodowego mieszkańców Łodzi i jego subiektywnych korelatów.

Opisywany projekt stanowi kontynuację i uzupełnienie poprzednich edycji „badań łódzkich”, zarówno pod względem podstawowych pytań i problemów badawczych, jak i przyjętej metodologii. Z tego względu najważniejsze bloki tematyczne uwzględnione w kwestionariuszu z 1987 są takie same, jak w poprzednich badaniach. Ponadto niektóre pytania sformułowane zostały identycznie, jak w kwestionariuszach z lat wcześniejszych, w celu zapewnienia porównywalności zebranego materiału. Aby uzyskać pełniejszą informację na temat percepcji przemian, jakie dokonywały się w strukturze społecznej w latach poprzedzających badanie, do kwestionariusza włączono dodatkowe pytania, dotyczące uprzywilejowanych grup społecznych.


Main topics of the study

Podstawowe problemy badawcze podejmowane w kolejnych badaniach mieszkańców Łodzi wiązały się z zainteresowaniem autorów projektu problematyką makrostruktury społecznej, a w szczególności zagadnieniem destrukturalizacji tradycyjnych i restrukturalizacji nowych układów uwarstwienia. Przyjęta w badaniach wielowymiarowa koncepcja struktury społecznej wiązała się ponadto z pytaniem o związek między głównymi elementami położenia społecznego (rozbieżności czynników statusu). Celem badań było m.in. ustalenie, z jakimi tendencjami mamy tu do czynienia i jakie są ich konsekwencje, jeżeli idzie o stosunek jednostek do panującego porządku społecznego. Wśród szczegółowych zagadnień poruszanych w niniejszych badaniach (jak również w poprzednich edycjach „badań łódzkich”) znalazły się ponadto:

1. Analiza nierówności między grupami społeczno-zawodowymi: w szczególności pod względem zróżnicowań dochodów, standardu materialnego i uczestnictwa w kulturze;

2. Wpływ wykształcenia i pochodzenia społecznego na społeczno-ekonomiczne położenie badanych jednostek i ich rodzin; stopień, w jakim kariery zawodowe spełniają podstawowe założenia modelu alokacji merytokratycznej

3. Charakterystyka zmian natężenia i barier międzygeneracyjnej ruchliwości społecznej;

4. Analiza różnorodnych relacji łączących wyróżnione w badaniu segmenty struktury społecznej: zarówno w sferze rzeczywistych zachowań (dobór małżeństw, kontakty towarzyskie), jak i percepcji wzajemnych związków między przedstawicielami różnych warstw społecznych;

5. Charakterystyka społecznej percepcji podziałów społecznych, w tym zwłaszcza przekonań na temat źródeł konfliktów oraz dokonywanych przez respondentów ocen własnej pozycji społecznej, kondycji materialnej rodziny i perspektyw własnych dzieci.


Unit of Analysis

Badanie przeprowadzono na 750-cioosobowej próbie losowej mężczyzn w wieku 21-65 lat, pracujących i pozostających w związkach małżeńskich.

Technika zbierania danych: indywidualny wywiad kwestionariuszowy przeprowadzany w miejscu zamieszkania respondenta.

W badaniu wykorzystano sieć ankieterów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Przeszli oni intensywne szkolenie i pracowali pod ścisłym nadzorem zespołu autorskiego. Szkolenie ankieterów przeprowadzone zostało przez Łódzki Ośrodek Metodologiczny.


Sample design

Type of the sample applied in the Study

Dobór próby do opisywanych badań przeprowadzony został w sposób analogiczny, jak w badaniach z roku 1980. Operatem losowania był spis mieszkańców miasta. Przy losowaniu zastosowano proporcjonalny dobór warstwowy według pięciu dzielnic miasta (Śródmieście, Bałuty, Polesie, Widzew oraz Górna). Spośród wszystkich mieszkańców danej dzielnicy wylosowano określoną liczbę osób. Wylosowane osoby, które spełniały kryteria doboru (pracujący, żonaci mężczyźni w wieku 21-65 lat) włączano do badanej próby. W przypadku, gdy osoba wylosowana nie spełniała kryteriów doboru, do próby wybierano osobę zamieszkałą pod tym samym adresem i spełniającą kryteria doboru, i zarazem najbliżej związaną z wylosowaną osobą (współmałżonka lub osobę najbliżej spokrewnioną).

W toku badań okazało się, że odsetek zrealizowanych wywiadów z prób podstawowych jest zróżnicowany ze względu na dzielnicę. Jednakże wykorzystanie prób rezerwowych (23% przypadków) pozwoliło na odpowiednie uzupełnienie prób podstawowych oraz poprawienie ich reprezentatywności.

Kontrolę reprezentatywności próby wykonano poprzez porównania rozkładu podstawowych cech społeczno-demograficznych z analogicznymi rozkładami uzyskanymi w oparciu o dane z urzędów statystycznych (GUS).


Geographic coverage of the sample

Miasto Łodź - Polska
Lower age cut-off for the sample21
Upper age cut-off for the sample66

Data collection methods were used for the study

"face-to-face" interview

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses750
sucessfully completed700

Substitution or replacement of respondents

not permitted

Post-stratification weight

not available

Description of sample design

not attached to deposited documentation

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date1-11-1987
End date30-12-1987

Interviewers required to

make a certain number of calls/visits in different times of the same day
make a certain number of calls/visits on different days

Minimum number of contact attempts

3

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted

Yes - approximate proportion 50 %

Other information about the study

Pattern for data quotation

K. M. Słomczyński i Janicka, K. (1980, 2005). Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1987: komputerowy zbiór danych, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.


Generally accessible publications that refer to this data

K. M. Słomczyński i Janicka, K. (1980, 2005). Dokumentacja badania „Struktura społeczna mieszkańców Łodzi – 1987 r.”, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.

Kazimierz Maciej Słomczyński, Krystyna Janicka, Włodzimierz Wesołowski. 1994. Badania struktury społecznej Łodzi: Doświadczenia i perspektywy, Warszawa: IFiS PAN (Załącznik 1 zawiera spis artykułów i opracowań "badań Łódzkich").


Data distribution

Data use restrictions

no restrictions

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]