ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

Badania Struktury społecznej mieszkańców Łodzi - Łodź 1980

IDP0024
Title of the StudyBadania Struktury społecznej mieszkańców Łodzi - Łodź 1980
Full name of the institution depositing the dataZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Zakładem Metodologii Badań IFiS PAN
Principal InvestigatorKazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka
Contact personzpans@ifispan.waw.pl
Data collection languagePL
Documentation languagePL
FlagsLOG.P FIL.P UDC.P STD.P CDB.P FRE.P DSC.P

The purpose of the study

Niniejsze badanie jest czwartym z kolei projektem przeprowadzonym w ramach cyklu badań kwestionariuszowych nad strukturą społeczną mieszkańców Łodzi. Podjęta w nim problematyka, podobnie jak w poprzednich badaniach (z lat 1965, 1967 i 1976), związana jest przede wszystkim z analizą różnych wymiarów obiektywnego zróżnicowania społeczno-zawodowego mieszkańców Łodzi i jego subiektywnych korelatów.

Pod względem przyjętych podstawowych założeń teoretycznych jak i metodologicznych, opisywany projekt stanowi kontynuację i uzupełnienie poprzednich edycji „badań łódzkich”. Znalazło to wyraz nie tylko w treści pytań kwestionariusza, ale i w konkretnych sformułowaniach tych pytań. Mając na względzie zapewnienie porównywalności zebranego materiału, niektóre pytania pozostawiono bez żadnych zmian. W kwestionariuszu znalazły się ponadto dodatkowe, nowe pytania, które pozwoliły na uszczegółowienie dotychczas zbieranych informacji lub uzyskanie odpowiedzi dotyczących percepcji zmian społecznych, jakie nastąpiły w ciągu kilku lat poprzedzających badanie.


Main topics of the study

Podstawowe problemy badawcze podejmowane w kolejnych badaniach mieszkańców Łodzi wiązały się z zainteresowaniem autorów projektu problematyką makrostruktury społecznej, a w szczególności zagadnieniem destrukturalizacji tradycyjnych i restrukturalizacji nowych układów uwarstwienia. Przyjęta w badaniach wielowymiarowa koncepcja struktury społecznej wiązała się ponadto z pytaniem o związek między głównymi elementami położenia społecznego (rozbieżności czynników statusu). Celem badań było m.in. ustalenie, z jakimi tendencjami mamy tu do czynienia i jakie są ich konsekwencje, jeżeli idzie o stosunek jednostek do panującego porządku społecznego. Wśród szczegółowych zagadnień poruszanych w niniejszych badaniach (jak również w poprzednich edycjach „badań łódzkich”) znalazły się ponadto:

1. Analiza nierówności między grupami społeczno-zawodowymi: w szczególności pod względem zróżnicowań dochodów, standardu materialnego i uczestnictwa w kulturze;

2. Wpływ wykształcenia i pochodzenia społecznego na społeczno-ekonomiczne położenie badanych jednostek i ich rodzin;

3. Charakterystyka zmian natężenia i barier międzygeneracyjnej ruchliwości społecznej;

4. Analiza różnorodnych relacji łączących wyróżnione w badaniu segmenty struktury społecznej: zarówno w sferze rzeczywistych zachowań (dobór małżeństw, kontakty towarzyskie), jak i percepcji wzajemnych związków między przedstawicielami różnych warstw społecznych;

5. Charakterystyka społecznej percepcji podziałów społecznych, w tym zwłaszcza przekonań na temat źródeł konfliktów oraz dokonywanych przez respondentów ocen własnej pozycji społecznej, kondycji materialnej rodziny i perspektyw własnych dzieci.


Unit of Analysis

respondent

Sample design

Type of the sample applied in the Study

Losowa reprezentatywna dla żonatych mężczyz w wieku 21-65 miasta Łodzi.

Operatem zastosowanym do doboru próby był spis mieszkańców miasta. Przy losowaniu zastosowano proporcjonalny dobór warstwowy według pięciu dzielnic miasta. Spośród wszystkich mieszkańców danej dzielnicy wylosowano określoną liczbę osób. Wylosowane osoby, które spełniały kryteria doboru (pracujący, żonaci mężczyźni w wieku 21-65 lat) włączano do badanej próby. W przypadku, gdy osoba wylosowana nie spełniała kryteriów doboru, do próby wybierano osobę zamieszkałą pod tym samym adresem i spełniającą kryteria doboru, i zarazem najbliżej związaną z wylosowaną osobą (współmałżonka lub osobę najbliżej spokrewnioną).


Geographic coverage of the sample

Miasto - Łodź
Lower age cut-off for the sample21
Upper age cut-off for the sample65

Data collection methods were used for the study

"face-to-face" interview

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses1000
sucessfully completed975

Substitution or replacement of respondents

permitted
próba rezerwowa

Post-stratification weight

not available

Description of sample design

not attached to deposited documentation

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date6-10-1980
End date30-12-1980

Interviewers required to

make a certain number of calls/visits on different days

Minimum number of contact attempts

3

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted

Yes - approximate proportion 5 %

Other information about the study

Pattern for data quotation

K. M. Słomczyński i Janicka, K. (1980, 2005). Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1980: komputerowy zbiór danych, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.


Generally accessible publications that refer to this data

K. M. Słomczyński i Janicka, K. (1980, 2005). Dokumentacja badania „Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1980”, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.


Data distribution

Data use restrictions

Dane ogólnodostępne

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]