ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

Przemiany struktury społecznej mieszkańców Łodzi 1994

IDP0019
Title of the StudyPrzemiany struktury społecznej mieszkańców Łodzi 1994
Full name of the institution depositing the dataZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN
Principal Investigatordr hab. Krystyna Janicka
Contact persondr hab. Krystyna Janicka
Data collection languagePL
Documentation languagePL
FlagsLOG.P FIL.P UDC.P STD.P CDB.P FRE.P DSC.P

The purpose of the study

Niniejsze badanie empiryczne ma szczególny status teoretyczno-metodologiczny. Jest ono szóstym z kolei projektem jaki od 1965 roku zrealizowano w cyklu badań kwestionariuszowych nad zróżnicowaniem społeczno-zawodowym społeczności Łodzi. Poświęcona jednemu miastu seria badawcza, na którą -- na przestrzeni 30 lat -- złożyło się sześć projektów skonstruowanych według podobnych założeń teoretycznych i realizowanych w oparciu o te same reguły warsztatowe, ma charakter wyjątkowy i jest zjawiskiem unikalnym nie tylko w polskiej socjologii.


Main topics of the study

Wśród problemów, które obecnie szczególnie nas interesują jest pytanie o rolę pozycji społeczno-zawodowej, zarówno dziedziczonej jak i osiąganej w utrwalaniu tradycyjnego, ewentualnie kreowaniu nowego kształtu strukturalizacji społecznej. Kierunek procesów zachodzących w sferze ekonomii i w obrębie rynku pracy sugeruje, że strukturalizacja własnościowa i różnicowanie się statusów zatrudnienia może w większym stopniu niż pozycja społeczno-zawodowa wywierać wpływ na dystrybucję określonych dóbr i przez to -- w istotny sposób -- określać kształt struktury społecznej. Weryfikacja tej tezy stanowi jedną z osi analiz prezentowanych w tym opracowaniu. Zwłaszcza procesy reprywatyzacyjne i wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej rodzą nowe problemy teoretyczne i praktyczne. Najważniejszy z nich dotyczy kwestii trwałości zróżnicowań narastających wokół wymiaru własności. Hipoteza, jaka wiąże się z tym zjawiskiem zakłada, że rodzaj własności przedsiębiorstwa oraz charakter zatrudnienia -- łącznie, lub osobno -- wyznaczają istotne elementy sytuacji życiowej różnych grup ludności. A zatem nasuwa się pytanie: co bardziej wpływa na kształt zróżnicowania społecznego, pozycja społeczno-zawodowa czy sytuacja pracownicza, a więc powiązana z formą własności i rodzajem zatrudnienia -- pozycja na rynku pracy.


Unit of Analysis

Indywidualny wywiad kwestionariuszowy realizowany w~miejscu zamieszkania respondenta. Respondenci stanowią próbę stałych mieszkańców Łodzi, aktywnych zawodowo w~wieku 21--65 lat.


Sample design

Type of the sample applied in the Study

patrz dokumentacja


Geographic coverage of the sample

miasto Łódź


Lower age cut-off for the sample21
Upper age cut-off for the sample65

Data collection methods were used for the study

"face-to-face" interview

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses1500
sucessfully completed1500

Substitution or replacement of respondents

permitted

patrz dokumentacja


Post-stratification weight

not available

Known limitations (biases) of the achieved sample. For example: differential coverage of particular groups, either because of sample design or response differences.

patrz dokumentacja


Description of sample design

Attached to deposited documentation

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date--1994
End date--1994

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted

Yes - approximate proportion %

Other information about the study

Pattern for data quotation

Janicka, K., Słomczyński, K., M., Zaborowski, W. i Mach, B., W., (1994, 2004) "Życie i praca mieszkańców Łodzi 1994: komputerowy zbiór danych}, Zespół Porównawczych Nierówności Społecznych, IFiS PAN


Generally accessible publications that refer to this data

Kazimierz M. Słomczyński i Krystyna Janicka (1997), Zróżnicowanie społeczne mieszkańców Łodzi w latach 1965-1994: stabilność hierarchii grup społeczno-zawodowych, Przegląd Socjologiczny 46: 61—87

Krystyna Janicka (2000), Przemiany struktury społecznej w dobie transformacji: perspektywa globalna i lokalna. W: W. Warzywoda-Kruszyńska i J. Grotowska-Leder, Ryzyko transformacji systemowej (na przykładzie Łodzi), Łódź, s. 39-65

Krystyna Janicka (2000), Deprywacja potrzeb -- nowy wymiar zróżnicowania społecznego? W: W. Warzywoda-Kruszyńska i J. Grotowska-Leder, Ryzyko transformacji systemowej (na przykładzie Łodzi), Łódź, s.~199-222

Krystyna Janicka (2002), Deprivation of Basic Needs and Social Inequality, International Journal of Sociology} 32 (3): 7-23


Data distribution

Data use restrictions

Dane ogólnodostępne

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]