ADS

English
Strona główna
Logowanie
Wylogowanie
Rejestracja


WPROWADZENIE

Korzyści archiwizacji danych
Podręcznik archiwizacji danych społecznych
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


ORGANIZACJA

Cele i założenia ADS
Zespół ADS
Instytucje członkowskie
Zasady współpracy instytucjonalnej z ADS


DOSTĘPNE DANE

Lista dostępnych zbiorów
Wyszukiwanie
Inne materiały


DEPONOWANIE DANYCH W ADS

Jak deponować dane
Formularz rejestracyjny
Formularz deponowania:


ODNOŚNIKI

Inne archiwa
Nauki społeczne
Oprogramowanie


Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
Użytkownik:
niezalogowany

Informacja bieżąca

EAST PaC Version II 1985-2015

In modern democracy, voters should be able to use elections to control parties and politicians. Citizens lose control when their electoral voice does not compel parties and politicians to act according to the will of the people. Repeated free and fair elections are supposed to function as a mechanism of electoral control.

To evaluate electoral control, citizens need the right data on candidates, parties, and parliamentarians. In this edited book, we present a step towards electoral control by presenting the methodology of the East European Parliamentarian and Candidate dataset (EAST PaC). These data are the universe of candidates and parties who stood for national parliamentary elections in Ukraine, Poland, and Hungary from the 1990s to the 2010s. Candidates are matched over time, rendering a dataset that allows researchers to track the political careers of every candidate, from the thousands who never won to the few political lifers whose parliamentary careers are decades long. With EAST PaC, we can achieve new insights into electoral politics of Central and Eastern Europe.

This book contains everything that scholars need to use EAST PaC. We designed the book for regional specialists and non-specialists; for seasoned scholars of representation, accountability, and political inequality, and for those who are newly interested in these concepts. We hope to intrigue potential users of EAST PaC and to attract new scholars to study electoral politics in Ukraine, Poland, and Hungary.

This book is funded by Poland’s National Science Centre (Sonata Bis decision number 2012/05/E/HS6/03556).

East European Parliamentarian and Candidate data (EAST PaC) are available only via Polish Social Data Archive (ADS) and can be downloaded here: http://www.ads.org.pl/opis-szczegE.php?v=E&id=97

The book Towards Electoral Control in Central and Eastern Europe can be downloaded here.


Ostatnio zdeponowane:
30.11.2017 East European Parliamentarian and Candidate Data (EAST PaC) 1985 - 2015, IFiS PAN.
30.11.2017 Opinie i oczekiwania wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności, IBE.
25.05.2016 Zdrowie, nierówności, dezintegracja społeczna (Mieszkańcy Warszawy 2003), IFiS PAN.
13.05.2016 East European Parliamentarian and Candidate Data (EAST PaC) 1985 - 2014, IFiS PAN.
12.03.2014 Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku; Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
17.01.2014 Struktura społeczna w Polsce: POLPAN 2008; Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.
23.09.2013 Polskie Generalne Sondaże Społeczne 1992-2010 (ISS UW)
29.01.2013 Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2011, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
22.01.2013 International Social Survey Programme 2007 (Social Inequality IV), 2008 (Religion III) i 2009 (Leisure Time and Sports).
21.07.2011 Aktualne Problemy i Wydarzenia (CBOS) 2008
24.05.2011 „Solidarność” – doświadczenie i pamięć, (CBOS i ECS) 2010.
21.02.2011 Diagnoza Społeczna 2000-2009. Warunki i Jakość Życia Polaków (RMS)
21.02.2011 Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2007

Archiwizacja danych pochodzących z badań nie jest pomysłem nowym. Potrzebę istnienia tego typu instytucji badacze uświadamiali sobie od dawna. Z przekazywaniem a następnie udostępnianiem zainteresowanym zbiorów danych związane są takie korzyści jak choćby realizacja postulatu otwartości warsztatu badawczego, co niewątpliwie przyczynia się do wypracowania i standaryzacji stosowanych procedur badawczych czy wzbogacenia zasobu wiedzy w dziedzinie metodologii badań społecznych.

Zbieranie a następnie udostępnianie danych za pośrednictwem jednej instytucji otwiera drogę do upowszechniania standardów konstrukcji narzędzi pomiarowych, w tym także wskaĄników służących do pomiaru zjawisk społecznych. Pozwala na ich intersubiektywną kontrolę i dostarcza nie tylko gotowe wzorce ale również inspiruje do własnych poszukiwań na bazie zastanych już projektów badawczych.

Zbieranie w jednym miejscu informacji na temat projektów już zrealizowanych lub pozostających w trakcie realizacji umożliwia wreszcie pozyskanie informacji i Ąródeł danych dla przeprowadzania własnych analiz z wykorzystaniem danych zastanych i bazując na projektach zrealizowanych przez innych. Jest to o tyle istotne, że często może pozwolić z jednej strony na uniknięcie powtarzania badań a z drugiej na ich wzbogacenie.

Gromadzenie danych i ich upowszechnianie poprzez redystrybucję jest wreszcie znakomitym materiałem pomocniczym, wykorzystywanym do celów dydaktyki. Różnorodność tematyki badawczej, koncepcji metodologicznych czy wreszcie osiągniętych rezultatów badania, z jaką można się zetknąć korzystając z zasobów zgromadzonych w Archiwum, jest niewątpliwie wartościowym materiałem służącym upowszechnianiu wiedzy na temat nauk społecznych zarówno dla osób zaawansowanych, jak i dla tych, którzy dopiero wkraczają w świat badań społecznych.

Często jest też tak, że badacze ograniczają stawiane przez siebie hipotezy do celów, jakie stawiali sobie projektując swoje badanie. Zastosowania gotowych już zbiorów danych mogą tymczasem znacznie wykraczać poza cele, jakie badaniu stawiano podczas tworzenia jego projektu. Udostępnienie danych osobom niezwiązanym pośrednio czy bezpośrednio z danym projektem otwiera drogę do nowych odkryć i weryfikacji hipotez innych niż pierwotnie stawiane za cel badania. Badacze powinni więc liczyć się z taką właśnie możliwością wykorzystania ich danych. Jednocześnie prowadzi to do wzbogacenia zasobu informacji na temat zjawisk społecznych a zatem poszerza wiedzę na temat życia społecznego, co jest przecież pierwotnym i podstawowym celem każdego badania.

Oddając do Państwa dyspozycji Archiwum Danych Społecznych mamy nadzieję na przyczynienie się wspólnymi siłami do realizacji tych postulatów, zdając sobie sprawę jednocześnie, że powodzenie tego przedsięwzięcia zależy w równym stopniu od pracy osób odpowiedzialnych za organizację i funkcjonowanie Archiwum jak i samych badaczy, którzy deponując dane winni dbać o ich jakość i zgodność z międzynarodowymi standardami przygotowania i obróbki techniczno-metodologicznej zbiorów i dokumentacji.

Wymogi stawiane deponowanym w Archiwum zbiorom a także standardowe procedury ich przygotowania opisane zostały w "Podręczniku archiwizacji danych społecznych".

Wycinek społeczny :)


^ do góry ^