ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Formularz deponowania danych

1. Opisowy tytuł zbioru danych

1. Adres strony projektu

2. Pełna nazwa instytucji przekazującej dane:

3. Imię i nazwisko kierownika badania oraz osoby/osób upoważnionych do udzielania dodatkowych informacji na temat badania:

a) Osoba prowadząca badanie:

Adres e-mail osoby prowadzącej badanie:

b) Osoba/osoby kontaktowe:

Adres/y e-mail osób/osoby kontaktowych:

Opis badania

4. Cel w jakim badanie zostało przeprowadzone:

5. Poruszana problematyka badawcza:

6. Jednostka badania (np. respondent):

Dobór próby

7. Typ zastosowanej w badaniu próby:

8. Obszar geograficzny, na którym zrealizowano badanie:

9. Jaka była wyznaczona dolna granica wieku osób badanych?
lat i więcej

10. Czy była wyznaczona górna granica wieku osób badanych?
Tak - nie badano osób w wieku lat i więcej
Nie - nie było górnej granicy wieku

10. Jaką metodą zbierane były dane?
wywiad typu "face-to-face"
wywiad telefoniczny
samowypełniana ankieta przekazywana ankieterowi
ankieta pocztowa
metoda mieszana
Inna

Jeśli mieszana lub inna, proszę podać opis sposobu zbierania danych:

11. Liczebność próby założonej i zrealizowanej
liczebność próby założonej
liczebność próby zrealizowanej

12. Czy na którymkolwiek etapie terenowej fazy realizacji badania było dozwolone zastępowanie respondenta innym?
Tak
Nie

Jeśli tak, proszę opisać zastosowaną metodę zastępowania wyznaczonego respondenta innym.

13. Czy zbiór danych zawiera wagę poststratyfikacyjną?
Tak
Nie

Jeśli tak, jakie czynniki były brane pod uwagę przy konstrukcji wagi poststratyfikacyjnej?

Opis sposobu konstrukcji wagi

14. Jakie są znane ograniczenia reprezentatywności próby zrealizowanej, wynikające zarówno ze sposobu doboru próby/repondenta, jak i powstałe wskutek terenowej realizacji badania.

Czy wraz z dokumentacją został przekazany pełny opis sposobu doboru próby?
Tak
Nie

Faza terenowa realizacji badania

16. Daty, w jakich badanie zostało przeprowadzone:
Rozpoczęcie badania: Dzień: Mies: Rok:

Zakończenie badania: Dzień: Mies: Rok:

Jeśli inny termin, jaki?

17. Czy ankieter ponawiając próby kontaktu z wylosowanym respondentem / gospodarstwem domowym, był zobowiązany do:
Ponawiania kontaktu w różnych porach tego samego dnia
Ponawiania kontaktu w różnych dniach tygodnia
Żadne z powyższych

Dodatkowe informacje:

18. Ile razy ankieter miał obowiązek ponawiania kontaktu z wylosowanym respondentem / gospodarstwem domowym, zanim uznał go /je za nieosiągalne?
Minimalna liczba prób kontaktu

Dodatkowe informacje:

19. Czy zrealizowane przez ankietera wywiady / ankiety podlegały kontroli koordynatora / koordynatorów badania pod względem poprawności ich realizacji?
Tak - w około %
Nie

Dodatkowe informacje:

Pozostałe informacje na temat badania

20. Wzór cytowania danych przekazywanych do archiwum:

21. Jeśli przekazywane dane są częścią innego zbioru lub pochodzą z innych źródeł drukowanych (np. statystyki publiczne), jakie jest ich źródło?

22. Proszę wskazać ogólnodostępne publikacje odwołujące się do danych przekazywanych do archiwum

Dystrybucja danych

Informacje techniczne na temat zbiorów przekazywanych do archiwum

23. Liczba plików różnych od siebie przekazywanych archiwum.
plików

Lp. Nazwa pliku Liczba przypadków / wielkość w bajtach Liczba zmiennych Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Opis pliku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

24. W jaki sposób / na jakim nośniku/ dane zostały dostarczone do archiwum?
Płyta CD
Protokół FTP

25. Jakiego typu obróbce zbiory zostały poddane przed przekazaniem ich do archiwum?
Proszę wstawić znak x, jeśli odpowiedź jest twierdząca

Plik 1 Plik 2 Plik 3 Plik 4 Plik 5 Plik 6 Plik 7 Plik 8 Plik 9 Plik 10
A Pełna kontrola spójności logicznej zbioru
B Kontrola poprawności zastosowania się do instrukcji przy pytaniach filtrujących
C Utworzenie nowych zmiennych w oparciu o już istniejące
D Kontrola nieudokumentowanych ("dzikich") kodów
E Standaryzacja kodów specjalnych zgodnie z sugestiami zawartymi w Podręczniku archiwizacji danych społecznych
F Zbiór zawiera wartości nieliczbowe ("stringi")

Jeżeli w pytaniu A, B lub D odnośnie któregokolwiek z plików padła odpowiedź twierdząca, proszę odpowiedzieć na pytania:

26. Czy błędy ankieterów / koderów były poprawiane...
Przez automatycznie wymuszanie poprawnych wartości
Ręcznie
Zarówno automatycznie jak i ręcznie

27. W jakim formacie została przekazana dokumentacja techniczno-metodologiczna (książka kodów/codebook)?
Plik tekstowy (ASCII)
Adobe PDF
Inne

Jeśli inne, jakie?

Wpisz skrót nazwy naszego archiwum: